شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ آسماني! تو در آن گستره خورشيدي کن من همين قدر که گرم است زمينم، کافيست
هادي...
94/10/16
پرتوهاي خورشيد خيلي قشنگه... کاش بجاي ساختمونه يه منظره ديگه بود
عه من قنديلا رو نديه بودم:)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top